Patrycja Żupa-Marczuk

Kierownik Biura Projektów Innowacyjnych w Energopomiar

Od 15 lat związana z Energopomiarem. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie zagadnień emisyjnych, jak również dostosowania obiektów energetycznych i przemysłowych do wymogów dyrektywy IED i konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP.  

Współautorka wielu koncepcji dla modernizacji i budowy instalacji oczyszczania spalin dla sektora energetycznego. Autorka raportów oraz sprawozdań z pomiarów eksploatacyjnych instalacji ochrony środowiska. Współautorka opracowań w zakresie udzielania odstępstw od wymagań konkluzji BAT. Współautorka specyfikacji technicznych, studiów techniczno-ekonomicznych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla budowy i modernizacji instalacji oczyszczania spalin w energetyce, a także planów dekarbonizacji oraz raportów w zakresie emisji GHG. 

Zajmuje się doradztwem w zakresie taksonomii UE oraz ESG. Od listopada 2022 r. ekspert branżowy przy tzw. Community Expert Groups w ramach prac EFRAG przy tworzeniu standardów sektorowych ESRS dla branży Energy and Utilities oraz Coal Mining & Mining. W 2023 r. była członkinią Grupy Roboczej do spraw uwarunkowań technicznych w ramach Zespołu ds. zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym powołanego przez Ministra Środowiska i Klimatu. Od kwietnia 2023 r. jest członkinią Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Od czerwca 2023 r. została przyjęta w skład Zespołu Roboczego przy Grupie roboczej ds. stosowania Taksonomii UE prowadzonej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Członkini Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Prelekcja

Poznaj innych prelegentów