Regulamin FLOŚ

Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec bezpłatnego Forum Liderów Ochrony Środowiska (FLOŚ) odbywającej się 08.12.2021 r. organizowanej online poprzez aplikację Microsoft Teams.
 2. Organizatorem FLOŚ jest firma SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w FLOŚ i obowiązują wszystkich uczestników. Osoba rejestrująca zobowiązana jest do przekazania informacji zawartych w Regulaminie uczestnikowi (jeżeli sama nią nie jest).
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • Organizator – SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
  • Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w FLOŚ.
  • Osoba rejestrująca – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji uczestnika na FLOŚ poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.
  • Potwierdzenie udziału – komunikat wysyłany przez Organizatora FLOŚ w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz.
  • FLOŚ – FLOŚ odbywająca się 08.12.2021 r. online poprzez aplikację Microsoft Teams.
 5. Oficjalny serwis internetowy eventu znajduje się pod adresem: https://forum-flos.pl/

Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Osobą Rejestrującą oraz Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Liczba miejsc podczas eventu jest ograniczona, w związku z czym Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w FLOŚ lub ograniczenia liczby uczestników z danej firmy.
 4. Osoba Rejestrująca zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszeniowego błędnych danych Osoby Rejestrującej lub Uczestnika.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne pojawiające się ze strony Osoby Rejestrującej oraz Uczestnika.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw firm osób biorących udział w FLOŚ.

Płatności

FLOŚ online – ECO2 Energy organizowana jest nieodpłatnie.

Rezygnacja z uczestnictwa w evencie

 1. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i przesłania go na adres e-mail: weronika.wiza@sqda.pl lub izabela.karczewska@sqda.pl .Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w evencie przez osoby uprzednio zgłoszone możliwym jest wyznaczenie zastępstwa. O fakcie tym należy niezwłocznie pisemnie powiadomić Organizatora.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SQD Alliance Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP 638 170 16 70.
 2. Dane osobowe (w tym także wizerunek) mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu zdefiniowanego interesu Administratora.
 3. Dane osobowe Osób Rejestrujących i Uczestników przechowywane są do dnia zakończenia FLOŚ nie wyklucza to możliwości kontaktu Organizatora z Osobami Rejestrującymi i Uczestnikami w celu powiadamiania o następnych edycjach FLOŚ, lub wyrażenia opinii o poprzednim wydarzeniu, jednak nie dłużej niż istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania.
 4. Osoba Rejestrująca oraz Uczestnik ma prawo wprowadzić zmiany w danych osobowych, które zostały zgłoszone przez formularz. Zmian można dokonać wysyłając odpowiednie informacje na adres e-mail: iod@sqda.pl
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych SQD Alliance Jolanta Suwaj tel.: +48 728 518 620, e-mail: iod@sqda.pl
 6. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 7. Osobom Rejestrującym oraz Uczestnikom przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych, jeśli takowe zachodzi. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie SQD Alliance Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.sqda.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 8. Osoba Rejestrująca oraz Uczestnik FLOŚ ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Organizator może powierzyć dane osobowe Osób Rejestrujących oraz Uczestników innym podmiotom tylko w celach związanych z organizacją i promocją FLOŚ, a także z dochodzeniem ewentualnych roszczeń po jego zakończeniu.
 10. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest: publikacja dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z przebiegu FLOŚ na własnych stronach www, jak i na ogólnodostępnych portalach społecznościowych w celu promocji wydarzenia, jak i własnej. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest też użycie (publikacja) imion i nazwisk, a także nazw firm Uczestników w celu potwierdzenia ich udziału oraz ułatwienia identyfikacji na evencie.
 11. FLOŚ ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).

Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Osób Rejestrujących oraz Uczestników FLOŚ wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby organizatora lub elektronicznej na weronika.wiza@sqda.pl lub izabela.karczewska@sqda.pl .
 2. Reklamacje Osób Rejestrujących oraz Uczestników FLOŚ mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia FLOŚ.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany zamieszczane będą na stronie internetowej
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie FLOŚ i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, z przyczyn niezależnych od niego, do odwołania FLOŚ.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych mających zastosowanie na terenie RP.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej